Маркетинг и реклама

Маркетинг и реклама

 • Изграждане на цялостна маркетинг концепция за въвеждане на продукт, услуга, бранд на даден пазар – дългосрочно, средносрочно, краткосрочно
 • Оптимизиране на съществуваща маркетинг концепция на продукт, услуга, бранд
 • Анализ на микро и макро обкръжаваща среда
 • Проучване и анализ на конкуренти и успешни практики
 • Идентифициране на нови пазарни ниши
 • Идентифициране на подходяща таргет група
 • Изграждане на стратегия за подход към таргет групата
 • Продуктова политика
 • Ценова политика
 • Дистрибуционна политика
 • Комуникационна политика
 • Избор на подходящи медиа канали за комуникация с таргет групите – телевизия, радио, печатна медиа, интернет, социални мрежи – Facebook, Twitter, Linkedin, Foursquare
 • Медиапланиране
 • Изготвяне на творчески брийф (заявката, която се подава към рекламна агенция)
 • Изготвяне на концепция за рекламни материали
 • Креативни, иновативни решения в крак със световните тенденции

Консултантски услуги

Консултантските услуги са неразделна част от счетоводния процес. Ние вярваме, че не просто водим вашето счетоводство, а ви осигуряваме нужната информация, за взимане на правилни управленски решения. Счетоводна къща FIRMENI.COM предлага широка гама от професионални консултантски услуги, както като част от пакета счетоводни услуги, така и като отделна услуга:

 • Оценка на дялове и акции;
 • Сливания и придобивания;
 • Фирмено проучване;
 • Стратегическо бизнес планиране;
 • Изготвяне на финансов анализ;
 • Кандидатстване за отпускане на банков кредит;
 • Кандидатстване за финансиране от фондове;
 • Изготвяне на бизнес план;
 • Несъстоятелност и ликвидация;
 • Приватизация

Ако се чудете дали може да получите различна консултантска услуга, свързана с управлението на Вашия бизнес, която не е посочена в този списък, не се колебайте да се свържете с нас на посочените телефони.

Правни услуги

Търговско правo

 • Регистрация на търговци и търговски дружества, клонове, търговски представителства на чужди компании;
 • Преобразуване на търговски дружества;
 • Съдебна защита срещу незаконосъобразни решения на търговски дружества;
 • Изготвяне на договори и правно обслужване на търговски дружества;
 • Съдебна защита по търговски дела;
 • Пререгистрация на фирми;

При сделки с недвижими имоти

 • Консултации по вещноправни въпроси при придобиване на всякакъв вид имущество;
 • Правни съвети във връзка с всички документи, необходими за успешното приключване на сделката и съдействие при провеждането на преговори;
 • Изготвяне и преглеждане на проектодокументацията; извършване на всякакви сделки с недвижими имоти (покупко-продажба, дарение, учредяване и прехвърляне на ограничени вещни права и т.н.);
 • Посредничество при закупуване на подходящ имот на територията на Република България, провеждане на преговори и проучване на правния статус на даден имот, свързани с придобиването и отчуждаването на имоти;
 • Подготовка на документи за учредяване и вписване на обезпечения върху недвижими имоти (договорни и законови ипотеки)подготовка на документи за други обезпечения, гарантиращи изпълнението по сделки за покупко-продажба, банков кредит и др. (особен залог на вземания, на съвкупност от вземания, на движими вещи, съвкупност от движими вещи; залог на търговско предприятие и на дружествени дялове; менителнични ефекти – запис на заповед и менителница; и др.);
 • Подготовка на проектодоговори за наем на недвижими имоти и вписването им в Агенцията по вписванията, подготовката на проектодоговори по Закона за устройство на територията между участниците в строителния процес (строители, възложители, строителни контрольори и т.н.);
 • Процесуално представителство по гражданско-правни дела пред всички съдебни инстанции и изпълнителни производства при спорове относно право на собственост и останалите ограничени вещни права.
 • Консултиране при кандидатстването и получаването на финансиране (банкови кредити, финансов лизинг) при придобиване на недвижими имоти;
 • Правна помощ и съвети при осъществяване на необходимите процедури след изготвянето на нотариалния акт – процедури пред Агенцията по вписванията и други държавни и общински органи;
 • Консултации по правни сделки относно придобиване и разпореждане с недвижими имоти;
 • Проверка и анализ на наличните документи;
 • Изготвяне на предварителен и окончателен договор за прехвърляне правото на собственост;
 • Оказване на съдействие пред нотариус, пред държавните органи и пред органите на местната администрация, когато това е необходимо.

Данъчно право

 • Данъчно-правни консултации, свързани с дейността на търговски дружества;
 • Данъчно-правни консултации, свързани с дейността на смесени дружества;
 • Данъчно-правни консултации при вливания, сливания и други преобразувания;
 • Тълкуване и прилагане на Спогодбите за избягване на двойно данъчно облагане;
 • Корпоративно данъчно облагане ДДС и акцизи. Консултации по митническо право.

Услуги в областта на гражданското право

 • Правни консултации по гражданско-правни въпроси;
 • Процесуално представителство и правна защита при воденето на гражданско-правни дела;
 • Процесуално представителство в съдебно-изпълнителното производство;
 • Абонаментно правно обслужване на търговски дружества;
 • Изготвяне на нотариални актове, пълномощни, удостоверения, покани и оказване на съдействие пред нотариус;

Облигационно право

 • Изготвяне на всички договори уредени в ЗЗД;
 • Правни консултации по спорове възникнали между страните по облигационни договор;
 • Процесуално представителство при водене на дела във връзка с облигационни спорове.

Трудово и осигурително право

 • Подготовка на колективни и индивидуални трудови договори;
 • Пълно обслужване на интересите на работодателя;
 • Консултации по промените на законодателството, третиращо социалното осигуряване;
 • Правно обслужване, което предлага кантората включва: текущо правно обслужване и правна защита пред съдебни органи и особени юрисдикции. 

Областта на семейното и наследствено право

 • Консултации по семейно-правни и наследствено-правни въпросиo Разводи, всякакви брачни искове (родителски права, издръжка и др.)
 • Делба на имущество – съдебна и извънсъдебна
 • Искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака.

Услуги в областта на правото на индустриална собственост

 • Консултации и действия във фазата, предхождаща заявяването на търговски марки, географски означения и промишлени образци;
 • Оформяне на заявки за защитни документи за търговски марки, географски означения и промишлени образци;
 • Консултации по време на поддържането на защитния документ и при възникнали спорове.

Кредити

КРЕДИТНИ УСЛУГИ

 • Консултиране при кандидатстването и получаването на финансиране (банкови кредити, финансов лизинг) за физически и юридически лица.;
 • Изготвяне на документацията, изисквана от банките при кандидатстване за кредит/ лизинг;
 • Изваждане на необходимите документи – удостоверения и други от държавните инстанции при кандидатстване за кредит/ лизинг;
 • Комплектоване на цялата документация, изисквана от банките и другите финансови институции при кандидатстване за кредит/ лизинг;
 • Представителство на кредитоискателя пред банките и другите финансови институции при водене на преговори.

Счетоводно обслужване

Счетоводни услуги

 • Абонаментно счетоводно обслужванеo
 • Еднократни услуги

Активи

 • Амортизационен план
 • Създаване и управление на база за отчитане на дълготрайните материални и нематериални активи
 • Инвентаризационни описи 

ТРЗ

 • Консултации
 • Ежемесечно завеждане на счетоводните регистри свързани със заплати и хонорари
 • Калкулации на осигуровки и данъци
 • Изготвяне и представяне в банка на платежни нареждания
 • Изготвяне на ведомост за заплати
 • Рекапитулации
 • Изготвяне и представяне пред НАП и други инстанции на справки и калкулации
 • Администриране на служителите
 • Изготвяне на трудови и хонорарни договори
 • Изготвяне на пълен набор документи за постъпване и напускане на работа
 • Администриране на отпуски и болнични листи
 • Деклариране пред НАП
 • Навременно информиране на работодателя за всички настъпили промени в нормативната уредба
 • Представителство посредством електронен подпис

Банкиране

 • Откриване на разплащателни банкови сметки
 • Изготвяне на платежни нареждания
 • Годишни финансови отчети
 • Изготвяне и представяне на  годишен финансов очет
 • Национални счетоводни стандарти
 • Международни счетоводни стандарти
 • Статистически отчети

Данъчни декларации

 • Интрастат
 • Изготвяне и представяне на годишни данъчни декларации за местни и чуждестранни фирми и физически лица
 • Изготвяне и представяне на данъчни декларации за изплатен дивидент
 • Изготвяне и представяне на декларации за избягване на двойно данъчно облагане СИДДО
 • Изготвяне и представяне на декларации по ЗМТД

Счетоводно обслужване

 • Абонаментно счетоводно обслужване
 • Изготвяне на отчети на български и английски език
 • Национални и международни счетоводни стандарти
 • Изготвяне на специфична счетоводна политика, методи за оценка, индивидуален сметкоплан
 • Ежемесечно завеждане на счетоводните регистри
 • Ежедневен счетоводен контрол
 • Мониторинг на фирмените покупки и продажби
 • Мониторинг на паричните потоци
 • Изготвяне и представяне на счетоводни и финансови отчети

Еднократни услуги

 • Годишно данъчно и счетоводно приключване
 • Изготвяне на данъчни декларации на физически лица
 • Счетоводни и осигурителни консултации
 • Регистрация на фискални устройства при данъчната администрация;
 • Регистрация по ЗДДС (Закон за данъка върху добавената стойност);
 • Изготвяне на банкови документи за разплащане с НАП;
 • Изготвяне трудови договори съгласно задължителните реквизити на Кодекса на труда;
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки;
 • Изготвяне на разплащателни ведомости, сметки за изплатени суми и рекапитулации;
 • Изготвяне на документи, справки и служебни бележки във връзка с прекратяване на трудови договори;
 • Издаване на удостоверения от НАП;
 • Издаване на удостоверения за актуално състояние

от екипа на Firmeni.com

Добре дошли!

Тук можете да откриете нашите съвети към Вас …

Another title for our pretty cool blog

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

Read more

This is a test

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

Read more

Custom Lightbox!

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read more

A Post without Image

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read more