Правни услуги

Трудово право

Ние Ви предлагаме:

  • Изготвяне на трудови договори, проектодоговори и длъжностни характеристики;
  • Изготвяне на други документи във връзка с трудовото законодателство – документи по налагане на дисциплинарни наказания, уволнения, изплащане на обезщетения, правилници за вътрешен трудов ред и други;
  • Правни становища по всички видове трудовоправни въпроси:
    • Консултации на работници/служители във връзка с трудови спорове, искове срещу незаконно уволнение, възстановяване на работа, заплащане на дължими обезщетения, ползване на отпуск, неплатени възнаграждения и други;
    • Консултации на работодатели във връзка с реализирането на дисциплинарната и имуществената отговорност на работници/служители, полагане на извънреден труд, установяване на удължено/намалено работно време и други;
  • Съдействие при воденето на преговори между работодатели и работници/ служители и техните представители за извънсъдебно решаване на трудовите спорове;
  • Процесуално представителство пред съд по трудовоправни спорове във връзка с уволнения, обезщетения, неизплатени заплати и други.

Търговско и дружествено

С оглед дългогодишния ни опит в обслужването на корпоративни клиенти  предлагат високо ефективна юридическа подкрепа по следните въпроси:

• Консултации в избора на подходяща правно-организационна форма за съответния бизнес на търговеца;

•  Учредяване и регистрация на търговски дружества и еднолични търговци;

•  Учредяване на холдингови дружества и консорциуми;

•  Регистрация на търговски представителства на български и чуждестранни фирми и търговски организации;

•  Консултации на местни и чуждестранни търговски дружества, във връзка с дейността и управлението им;

•  Регистрация на последващи промени в търговски дружества и еднолични търговци;

•  Преобразуване на търговски дружества – вливане, сливане, отделяне и разделяне;

•  Правен анализ на предприятия;

•  Сделки с търговски предприятия – придобиване, трансформиране, наем и покупко-продажба на предприятия;

•  Прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;

•  Промени в капитала и структурата, промени във вида на акциите; апортни вноски;

•  Консултации и съдействие относно лицензионни и разрешителни режими;

•  Корпоративно управление;

•  Изготвяне на договори за управление и договори с търговски представители (прокуристи, обикновени пълномощници и търговски посредници);

•  Предоставяне на правни консултации по търговски сделки;

•  Изработка на типови договори за търговската дейност на дружества, във всички сектори на икономиката;

•  Изготвяне и съдействие при сключването на всички видове търговски сделки – с недвижими имоти, ценни книги, лизингови сделки, договори за превоз, строителство, продажби, доставки, комисионни и дистрибуторски договори, посреднически договори, франчайзинг; кредит и др.

•  Прекратяване, ликвидация и несъстоятелност на търговски дружества;

•  Съдействие при защитата на права, свързани с търговска марка, при нелоялна конкуренция или недобросъвестна рекламна практика;

•  Консултации по банкови сделки;

•  Правни консултации относно създаване и лицензиране на застрахователни компании;

•  Консултации в областта на имущественото и личното застраховане;

•  Учредяване и вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори – ипотеки, особени залози, залози върху дялове и др.;

• Правни анализи и консултации по приватизационни сделки и следприватизационни проблеми;

•  Изготвяне на тръжна документация за участие в обществени поръчки;

•  Участие в преговори, медиация;

•  Представителство на търговци пред държавни институции – Патентно ведомство, Комисия за защита на конкуренцията, митническа администрация, Комисия за защита на потребителите, Държавна комисия по далекосъобщения, Агенция за следприватизационен контрол и други държавни ведомства;

•  Процесуално представителство и правна защита по търговски спорове пред всички съдебни инстанции, особени юрисдикции и арбитражен съд;

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПРАВО

Като кантора, работеща с признати специалисти и консултанти в областта на застрахователното право, ние Ви предлагаме компетентни правни услуги свързани с:

 

• Правни консултации при сключване на застрахователни договори;

•  Правни консултации относно създаване и лицензиране на застрахователни компании;

•  Консултации в областта на имущественото и личното застраховане;

• Цялостно и комплексно правно обслужване на физически и юридически лица във връзка със застрахователното право;

•  Цялостно и комплексно правно обслужване на застрахователни компании във връзка със застрахователното право;

Вещно право и строителство

Кантората е утвърдено име на пазара с недвижими имоти и строителство, вследствие на натрупан опит, при изготвяне на всякакви видове договори, свързани с вещноправни въпроси или строителство. С оглед на изложеното ние Ви предлагаме компетентни правни услуги свързани с:

Консултации и правни съвети по сделки относно придобиване и разпореждане с недвижими имоти и движими вещи;

Проучване на вещноправния статут на недвижими имоти;

Изготвяне на подробно правно становище и анализ на правото на собственост;

Изготвяне на предварителни договори и нотариални актове за сделки с недвижими имоти, учредяване на ипотеки и други;

Подготовка на всички документи, необходими за сключването на сделката и съдействие при провеждане на преговори;

Учредяване на ограничени вещни права върху имоти – право на ползване, на надстрояване, на пристрояване, право на преминаване;

Правен режим на разпореждането с държавни и общински имоти;

Консултиране и изготвяне на договори за отдаване под наем на имоти;

Изготвяне на предварителни договори за продажба и строителство на недвижими имоти;

Договори за строителство;

Правна помощ за получаване на разрешителни и други строителни книжа, визи за проектиране, одобряване на инвестиционни проекти, разрешения за строеж, разрешения за ползване;

Съдействие при процедури за изменение на устройствени и кадастрални планове;

Структуриране на сделки с недвижими имоти;

Реституционни претенции;

Консултации при схеми за финансиране от кредитни институции;

Чуждестранни инвестиции в областта на недвижимите имоти;

Оказване на съдействие при реализиране на сделките пред нотариус, пред държавните органи и пред органите на местната администрация;

Процесуално представителство в съдебни производства относно недвижими имоти -спорове за собственост, делба, наличие на ограничени вещни права и други;

Данъчно

Консултираме местни и чуждестранни юридически лица в областта на данъчното право.  По-конкретно, нашите правни съветници покриват всички данъчни аспекти, свързани с текущи сделки, сливания и придобивания и данъчното им третиране, като ние ще Ви предложим компетентни правни услуги свързани с:

 

• Консултации в областта на данъчното право;

•  Данъчно планиране на дейността на търговски дружества;

•  Представителство пред данъчната администрация;

•  Предоставяне на правни услуги във връзка с данъчното облагане и защита по данъчно-ревизионни актове;

•  Процесуално представителство и правна защита по данъчни дела.

•  Консултации по митническо право;

•  Международно данъчно планиране;

Право на интелектуалната собственост

Партньорите на  „FIRMENI” притежават значителен опит в предоставяне на правни услуги за цялостна защита на правата върху обекти на интелектуална собственост.  „FIRMENI” предоставят широк спектър от услуги в областта на интелектуалната собственост, сред които:

 Предварително проучване за наличие на права върху обекти на индустриална собственост (търговски марки и промишлен дизайн) и анализ на получените резултати;

 Консултации във връзка с процедури по регистрация и изготвяне на необходимите заявки (за търговски марки и промишлен дизайн) пред Патентно ведомство на Република България, Ведомство за хармонизация на вътрешния пазар, Международното бюро на Световната организация по интелектуална собственост;

 Подготвяне на документи за последващи промени (прехвърляне на собствеността, смяна на собственик, подновяване на регистрацията);

Предоставяне на услуги по цялостно наблюдение на обекти на индустриална собственост (търговски марки и промишлен дизайн) и своевременно уведомяване на клиента при заявки за регистрация, застрашаващи правата и интересите му;

Консултации във връзка с процедури по оспорване регистрацията на марки и дизайни (заличаване, отмяна и процедура по опозиция) и подготвяне на молби и възражения;

Регистрация на домейни при съблюдаване и анализ както на правата на интелектуална собственост на клиента, така и предотвратяване на възможността за нарушаване на чужди права;

• Консултации и изготвяне на договори за разпореждане с права на индустриална собственост, сключване на лицензионни договори, подробен правен анализ на необходимите процедури за прехвърляне права върху обекти на индустриална собственост при различни форми на преобразуване на търговски дружества;

• Консултации и представителство пред Комисията по защита на конкуренцията в случаи на имитация на фирма, марка или географско означение, домейн или интернет страница;

• Процесуално представителство пред компетентния съд при обжалване на решения на Патентно ведомство, на Комисията за защита на конкуренцията, както и във всички случаи на нарушени права върху обекти на интелектуална собственост;

Наказателно

В областта на наказателното право предлагаме следните правни услуги:

• Правни консултации и процесуално представителство в областта на наказателното право;

•  Съдействие и правна защита при задържане от органите на досъдебното производство;

•  Оказване на правна помощ и защита при повдигнато обвинение за извършено престъпление;

•  Съдействие и правна защита на лица, пострадали от престъпление – изготвяне на жалби до компетентните органи, предявяване на граждански искове за обезщетения за претърпени имуществени и неимуществени вреди от престъплението;

•  Процесуално представителство и защита при наложена мярка за неотклонение, осигуряване на преводач и защита при извършване на следствени действия;

•  Правна помощ и процесуално представителство по наказателни дела;

•  Обжалване на наказателни постановления по административен и съдебен ред;

•  Процесуално представителство и защита при обжалване на наказателни постановления по съдебен ред;

Банково

Като част от общия икономически живот банковото право засяга всеки гражданин, фирма или организация, която има отношения с Банки. Кантората разполага със специалисти по банкови дела и процедури, като предлагаме следните услуги:

• Консултации и правно становище при сключване на всички видове договори за банков кредит;

• Съдействие и подготовка на документация за сключване на договори за банкови кредити;

Консултации и изготвяне на договори за учредяване на кредитни обезпечения – договори за ипотека, залози, поръчителство, встъпване в дълг, поемане на дълг и др.;

•  Договори за заем и обезпеченията свързани с него;

•  Договори за финансов и оперативен лизинг;

  Консултации и съдействие при предоговаряне на договори за банков кредит;

•  Правно обслужване на банки и небанкови финансови институции;

• Правни анализи и обслужване по сключване на банкови сделки – договори за кредит, акредитиви, банкови гаранции, финансиране на придобивания и реструктурирания, обезпечаване на дълг, реструктуриране на дълг и др;

Административно

Като кантора, работеща тясно в областта на административното право, ние можем да Ви предложим компетентни правни услуги свързани с:

• Комплексно административноправно обслужване на български и чуждестранни юридически лица и граждани;

Консултации и съдействие в производство по издаване на различни видове административни актове;

  Проучване, консултиране и съдействие пред административните органи, във връзка с лицензионни и разрешителни режими, въведени за определени дейности на територията на страната;

 Обжалване на административни актове на държавната, общинската и данъчната администрация;

•  Обжалване на наказателни постановления, издадени от различни органи;

Административни процедури свързани със строително-предприемаческа дейност за издаване необходимите актове и протоколи в строителството;

•  Консултации и оказване на правно съдействие на чуждестранни граждани във връзка с придобиването на българско гражданство, легализиране на пребиваването и статута на чужденците на територията на Република България, осигуряване на визи и разрешения за временно или постоянно пребиваване в страната;

•  Консултации и подготовка на документация за участие в обществени поръчки;

 Процесуално представителство пред държавни и общински органи – Патентно ведомство, Комисия за защита на конкуренцията, митническа администрация, Комисия за защита на потребителите, Държавна комисия по далекосъобщения, Агенция за следприватизационен контрол и други държавни ведомства;

Процесуално представителство и правна защита по административни дела пред всички съдебни инстанции;