Търговско и дружествено

С оглед дългогодишния ни опит в обслужването на корпоративни клиенти  предлагат високо ефективна юридическа подкрепа по следните въпроси:

• Консултации в избора на подходяща правно-организационна форма за съответния бизнес на търговеца;

•  Учредяване и регистрация на търговски дружества и еднолични търговци;

•  Учредяване на холдингови дружества и консорциуми;

•  Регистрация на търговски представителства на български и чуждестранни фирми и търговски организации;

•  Консултации на местни и чуждестранни търговски дружества, във връзка с дейността и управлението им;

•  Регистрация на последващи промени в търговски дружества и еднолични търговци;

•  Преобразуване на търговски дружества – вливане, сливане, отделяне и разделяне;

•  Правен анализ на предприятия;

•  Сделки с търговски предприятия – придобиване, трансформиране, наем и покупко-продажба на предприятия;

•  Прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;

•  Промени в капитала и структурата, промени във вида на акциите; апортни вноски;

•  Консултации и съдействие относно лицензионни и разрешителни режими;

•  Корпоративно управление;

•  Изготвяне на договори за управление и договори с търговски представители (прокуристи, обикновени пълномощници и търговски посредници);

•  Предоставяне на правни консултации по търговски сделки;

•  Изработка на типови договори за търговската дейност на дружества, във всички сектори на икономиката;

•  Изготвяне и съдействие при сключването на всички видове търговски сделки – с недвижими имоти, ценни книги, лизингови сделки, договори за превоз, строителство, продажби, доставки, комисионни и дистрибуторски договори, посреднически договори, франчайзинг; кредит и др.

•  Прекратяване, ликвидация и несъстоятелност на търговски дружества;

•  Съдействие при защитата на права, свързани с търговска марка, при нелоялна конкуренция или недобросъвестна рекламна практика;

•  Консултации по банкови сделки;

•  Правни консултации относно създаване и лицензиране на застрахователни компании;

•  Консултации в областта на имущественото и личното застраховане;

•  Учредяване и вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори – ипотеки, особени залози, залози върху дялове и др.;

• Правни анализи и консултации по приватизационни сделки и следприватизационни проблеми;

•  Изготвяне на тръжна документация за участие в обществени поръчки;

•  Участие в преговори, медиация;

•  Представителство на търговци пред държавни институции – Патентно ведомство, Комисия за защита на конкуренцията, митническа администрация, Комисия за защита на потребителите, Държавна комисия по далекосъобщения, Агенция за следприватизационен контрол и други държавни ведомства;

•  Процесуално представителство и правна защита по търговски спорове пред всички съдебни инстанции, особени юрисдикции и арбитражен съд;