Счетоводно обслужване

Счетоводни услуги

 • Абонаментно счетоводно обслужванеo
 • Еднократни услуги

Активи

 • Амортизационен план
 • Създаване и управление на база за отчитане на дълготрайните материални и нематериални активи
 • Инвентаризационни описи 

ТРЗ

 • Консултации
 • Ежемесечно завеждане на счетоводните регистри свързани със заплати и хонорари
 • Калкулации на осигуровки и данъци
 • Изготвяне и представяне в банка на платежни нареждания
 • Изготвяне на ведомост за заплати
 • Рекапитулации
 • Изготвяне и представяне пред НАП и други инстанции на справки и калкулации
 • Администриране на служителите
 • Изготвяне на трудови и хонорарни договори
 • Изготвяне на пълен набор документи за постъпване и напускане на работа
 • Администриране на отпуски и болнични листи
 • Деклариране пред НАП
 • Навременно информиране на работодателя за всички настъпили промени в нормативната уредба
 • Представителство посредством електронен подпис

Банкиране

 • Откриване на разплащателни банкови сметки
 • Изготвяне на платежни нареждания
 • Годишни финансови отчети
 • Изготвяне и представяне на  годишен финансов очет
 • Национални счетоводни стандарти
 • Международни счетоводни стандарти
 • Статистически отчети

Данъчни декларации

 • Интрастат
 • Изготвяне и представяне на годишни данъчни декларации за местни и чуждестранни фирми и физически лица
 • Изготвяне и представяне на данъчни декларации за изплатен дивидент
 • Изготвяне и представяне на декларации за избягване на двойно данъчно облагане СИДДО
 • Изготвяне и представяне на декларации по ЗМТД

Счетоводно обслужване

 • Абонаментно счетоводно обслужване
 • Изготвяне на отчети на български и английски език
 • Национални и международни счетоводни стандарти
 • Изготвяне на специфична счетоводна политика, методи за оценка, индивидуален сметкоплан
 • Ежемесечно завеждане на счетоводните регистри
 • Ежедневен счетоводен контрол
 • Мониторинг на фирмените покупки и продажби
 • Мониторинг на паричните потоци
 • Изготвяне и представяне на счетоводни и финансови отчети

Еднократни услуги

 • Годишно данъчно и счетоводно приключване
 • Изготвяне на данъчни декларации на физически лица
 • Счетоводни и осигурителни консултации
 • Регистрация на фискални устройства при данъчната администрация;
 • Регистрация по ЗДДС (Закон за данъка върху добавената стойност);
 • Изготвяне на банкови документи за разплащане с НАП;
 • Изготвяне трудови договори съгласно задължителните реквизити на Кодекса на труда;
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки;
 • Изготвяне на разплащателни ведомости, сметки за изплатени суми и рекапитулации;
 • Изготвяне на документи, справки и служебни бележки във връзка с прекратяване на трудови договори;
 • Издаване на удостоверения от НАП;
 • Издаване на удостоверения за актуално състояние