Правни услуги

Търговско правo

 • Регистрация на търговци и търговски дружества, клонове, търговски представителства на чужди компании;
 • Преобразуване на търговски дружества;
 • Съдебна защита срещу незаконосъобразни решения на търговски дружества;
 • Изготвяне на договори и правно обслужване на търговски дружества;
 • Съдебна защита по търговски дела;
 • Пререгистрация на фирми;

При сделки с недвижими имоти

 • Консултации по вещноправни въпроси при придобиване на всякакъв вид имущество;
 • Правни съвети във връзка с всички документи, необходими за успешното приключване на сделката и съдействие при провеждането на преговори;
 • Изготвяне и преглеждане на проектодокументацията; извършване на всякакви сделки с недвижими имоти (покупко-продажба, дарение, учредяване и прехвърляне на ограничени вещни права и т.н.);
 • Посредничество при закупуване на подходящ имот на територията на Република България, провеждане на преговори и проучване на правния статус на даден имот, свързани с придобиването и отчуждаването на имоти;
 • Подготовка на документи за учредяване и вписване на обезпечения върху недвижими имоти (договорни и законови ипотеки)подготовка на документи за други обезпечения, гарантиращи изпълнението по сделки за покупко-продажба, банков кредит и др. (особен залог на вземания, на съвкупност от вземания, на движими вещи, съвкупност от движими вещи; залог на търговско предприятие и на дружествени дялове; менителнични ефекти – запис на заповед и менителница; и др.);
 • Подготовка на проектодоговори за наем на недвижими имоти и вписването им в Агенцията по вписванията, подготовката на проектодоговори по Закона за устройство на територията между участниците в строителния процес (строители, възложители, строителни контрольори и т.н.);
 • Процесуално представителство по гражданско-правни дела пред всички съдебни инстанции и изпълнителни производства при спорове относно право на собственост и останалите ограничени вещни права.
 • Консултиране при кандидатстването и получаването на финансиране (банкови кредити, финансов лизинг) при придобиване на недвижими имоти;
 • Правна помощ и съвети при осъществяване на необходимите процедури след изготвянето на нотариалния акт – процедури пред Агенцията по вписванията и други държавни и общински органи;
 • Консултации по правни сделки относно придобиване и разпореждане с недвижими имоти;
 • Проверка и анализ на наличните документи;
 • Изготвяне на предварителен и окончателен договор за прехвърляне правото на собственост;
 • Оказване на съдействие пред нотариус, пред държавните органи и пред органите на местната администрация, когато това е необходимо.

Данъчно право

 • Данъчно-правни консултации, свързани с дейността на търговски дружества;
 • Данъчно-правни консултации, свързани с дейността на смесени дружества;
 • Данъчно-правни консултации при вливания, сливания и други преобразувания;
 • Тълкуване и прилагане на Спогодбите за избягване на двойно данъчно облагане;
 • Корпоративно данъчно облагане ДДС и акцизи. Консултации по митническо право.

Услуги в областта на гражданското право

 • Правни консултации по гражданско-правни въпроси;
 • Процесуално представителство и правна защита при воденето на гражданско-правни дела;
 • Процесуално представителство в съдебно-изпълнителното производство;
 • Абонаментно правно обслужване на търговски дружества;
 • Изготвяне на нотариални актове, пълномощни, удостоверения, покани и оказване на съдействие пред нотариус;

Облигационно право

 • Изготвяне на всички договори уредени в ЗЗД;
 • Правни консултации по спорове възникнали между страните по облигационни договор;
 • Процесуално представителство при водене на дела във връзка с облигационни спорове.

Трудово и осигурително право

 • Подготовка на колективни и индивидуални трудови договори;
 • Пълно обслужване на интересите на работодателя;
 • Консултации по промените на законодателството, третиращо социалното осигуряване;
 • Правно обслужване, което предлага кантората включва: текущо правно обслужване и правна защита пред съдебни органи и особени юрисдикции. 

Областта на семейното и наследствено право

 • Консултации по семейно-правни и наследствено-правни въпросиo Разводи, всякакви брачни искове (родителски права, издръжка и др.)
 • Делба на имущество – съдебна и извънсъдебна
 • Искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака.

Услуги в областта на правото на индустриална собственост

 • Консултации и действия във фазата, предхождаща заявяването на търговски марки, географски означения и промишлени образци;
 • Оформяне на заявки за защитни документи за търговски марки, географски означения и промишлени образци;
 • Консултации по време на поддържането на защитния документ и при възникнали спорове.