Изготвяне на проект

 • Предварителна оценка на кандидата за получаване на финансиране, съобразно изискванията на съответната схема/мярка;
 • Предоставяне на безплатни разяснения, относно изискванията на текущите програми на ЕС;
 • Консултации за подходяща програма за кандидатстване, в зависимост от инвестиционните Ви идеи;
 • Информация за отворени процедури по Оперативните програми и програмите в областта на земеделието, рибарството и аквакултурите;
 • Съдействие при изготвяне на бизнес план /ако е необходимо/;
 • Разработване на проектно предложение и подготовка на необходимата документация за кандидатстване, съгласно изискванията на финансиращата програма.

ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 • Подкрепа, във връзка с дейностите по окомплектоването на всички необходими документи;
 • Съдействие при предоставяне на всички съпътстващи документи, необходими за сключване на договор при одобрение, със съответното звено;

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА

 • Консултиране на одобрени бенефициенти в управлението на техните проекти;
 • Съдействие за отпускане на заеми при нужда от съфинансиране;
 • Изготвяне на документи:

– за промяна на договора или анексирането му;
– за получаване на авансово, междинно и окончателно безвъзмездно плащане.