Вещно право и строителство

Кантората е утвърдено име на пазара с недвижими имоти и строителство, вследствие на натрупан опит, при изготвяне на всякакви видове договори, свързани с вещноправни въпроси или строителство. С оглед на изложеното ние Ви предлагаме компетентни правни услуги свързани с:

Консултации и правни съвети по сделки относно придобиване и разпореждане с недвижими имоти и движими вещи;

Проучване на вещноправния статут на недвижими имоти;

Изготвяне на подробно правно становище и анализ на правото на собственост;

Изготвяне на предварителни договори и нотариални актове за сделки с недвижими имоти, учредяване на ипотеки и други;

Подготовка на всички документи, необходими за сключването на сделката и съдействие при провеждане на преговори;

Учредяване на ограничени вещни права върху имоти – право на ползване, на надстрояване, на пристрояване, право на преминаване;

Правен режим на разпореждането с държавни и общински имоти;

Консултиране и изготвяне на договори за отдаване под наем на имоти;

Изготвяне на предварителни договори за продажба и строителство на недвижими имоти;

Договори за строителство;

Правна помощ за получаване на разрешителни и други строителни книжа, визи за проектиране, одобряване на инвестиционни проекти, разрешения за строеж, разрешения за ползване;

Съдействие при процедури за изменение на устройствени и кадастрални планове;

Структуриране на сделки с недвижими имоти;

Реституционни претенции;

Консултации при схеми за финансиране от кредитни институции;

Чуждестранни инвестиции в областта на недвижимите имоти;

Оказване на съдействие при реализиране на сделките пред нотариус, пред държавните органи и пред органите на местната администрация;

Процесуално представителство в съдебни производства относно недвижими имоти -спорове за собственост, делба, наличие на ограничени вещни права и други;