Банково

Като част от общия икономически живот банковото право засяга всеки гражданин, фирма или организация, която има отношения с Банки. Кантората разполага със специалисти по банкови дела и процедури, като предлагаме следните услуги:

• Консултации и правно становище при сключване на всички видове договори за банков кредит;

• Съдействие и подготовка на документация за сключване на договори за банкови кредити;

Консултации и изготвяне на договори за учредяване на кредитни обезпечения – договори за ипотека, залози, поръчителство, встъпване в дълг, поемане на дълг и др.;

•  Договори за заем и обезпеченията свързани с него;

•  Договори за финансов и оперативен лизинг;

  Консултации и съдействие при предоговаряне на договори за банков кредит;

•  Правно обслужване на банки и небанкови финансови институции;

• Правни анализи и обслужване по сключване на банкови сделки – договори за кредит, акредитиви, банкови гаранции, финансиране на придобивания и реструктурирания, обезпечаване на дълг, реструктуриране на дълг и др;