Административно

Като кантора, работеща тясно в областта на административното право, ние можем да Ви предложим компетентни правни услуги свързани с:

• Комплексно административноправно обслужване на български и чуждестранни юридически лица и граждани;

Консултации и съдействие в производство по издаване на различни видове административни актове;

  Проучване, консултиране и съдействие пред административните органи, във връзка с лицензионни и разрешителни режими, въведени за определени дейности на територията на страната;

 Обжалване на административни актове на държавната, общинската и данъчната администрация;

•  Обжалване на наказателни постановления, издадени от различни органи;

Административни процедури свързани със строително-предприемаческа дейност за издаване необходимите актове и протоколи в строителството;

•  Консултации и оказване на правно съдействие на чуждестранни граждани във връзка с придобиването на българско гражданство, легализиране на пребиваването и статута на чужденците на територията на Република България, осигуряване на визи и разрешения за временно или постоянно пребиваване в страната;

•  Консултации и подготовка на документация за участие в обществени поръчки;

 Процесуално представителство пред държавни и общински органи – Патентно ведомство, Комисия за защита на конкуренцията, митническа администрация, Комисия за защита на потребителите, Държавна комисия по далекосъобщения, Агенция за следприватизационен контрол и други държавни ведомства;

Процесуално представителство и правна защита по административни дела пред всички съдебни инстанции;